Skip to content

REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 5.03.2023 r.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Informacje o Serwisie

 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://rozgadani.org/ jest Sandra Małecka– Szymaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka– Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7123137881.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

Definicje 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje zawarte w Regulaminie. 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Usługę, Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Europejska Rada Usług Cyfrowych– niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
 5. Komisja Europejska– organ wykonawczy Unii Europejskiej.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego. 
 8. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Usługi lub Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Usług lub Produktów.
 9. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 10. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera
 11. Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych.
 12. Opinie – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności Serwisu.
 13. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://rozgadani.org/polityka– prywatnosci/
 14. Produkt – Produkty, Towary i Usługi oferowane w Serwisie, w tym Produkt cyfrowy, Towar i Usługa. 
 15. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 18. Regulamin niniejszy dokument dostępny pod adresem https://rozgadani.org/regulamin/
 19. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://rozgadani.org/ i na jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
 20. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie, w tym w szczególności:
  • system płatności PayPal należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22– 24 Boulevard Royal, L– 2449 Luxembourg, numer wpisu do rejestru: R.C.S. Luxembourg B 118 349 – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych;
  • system płatności Przelewy24 należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60– 198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 77923698,87 – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych (Przelewy24);
  • system płatności BLIK należący do Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00– 718 Warszawa, KRS: 0000493783, NIP: 5213664494.
 21. Towarrzecz ruchoma dostępna i prezentowana w Serwisie, w tym w szczególności papierowa książka; towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy o prawach konsumenta.
 22. Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
  • umowa sprzedaży;
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  • umowa o świadczenie usług, 
  • inna umowa cywilnoprawna. 
 23. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 24. Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży. 
 25. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto, Newsletter; usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
 26. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący. (także jako „Ty” lub komunikaty kierowane w formie bezpośredniej).
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów lub Usług zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 28. Właściciel Serwisu – Sandra Małecka– Szymaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka– Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7123137881, która jest właścicielem Serwisu www.rozgadani.org
 29. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 30. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 31. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 32. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175 ze zm.).
 33. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 34. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
 35. Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj Produktów sprzedawanych przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, rodzaj i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki i zasady składania Zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów w ramach Serwisu, zasady i terminy płatności, warunki dostawy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
 2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby porozumiewania się):
  • adres przedsiębiorstwa: Sandra Małecka– Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin;
  • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org lub info@rozgadani.org
  • numer telefonu: +48 784002882.
 3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym korzystać z Usług elektronicznych takich jak formularz Zamówienie w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
 7. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 8. Właściciel Serwisu może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.
 9. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 10. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako Blog.
 11. Materiały oraz informacje publikowane w ramach Serwisu w zakładce Blog są redagowane z należytą starannością, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią wyłącznie osobisty pogląd autora tekstu. Z uwagi jednak na specyfikę świadczonych usług Właściciel Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu, a w szczególności Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie, jakiekolwiek błędy czy pominięcia. Wszelkie informacje umieszczane w zakładce Blog są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej. 
 12. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi pozostawienie komentarza na blogu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na blogu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do nieumieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, niezgodnych z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez zgody Właściciela Serwisu. 
 13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej. 

Wymagania techniczne 

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
  • w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

Usługi elektroniczne. Punkt kontaktowy

 1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk, Komentarze, Opinie) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę, która wymaga posiadania Konta. 
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk, Komentarze, Opinie) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta. 
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia. 
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mediainmotion.pl. Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z:
  • organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych;
  • Użytkownikami.
 8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację:
  • na adres poczty trdycyjnej: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin
  • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org
 9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację jest obowiązkowe. 
 10. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości na adres, z którego została wysłana reklamacja, chyba, że składający reklamacje wskaże inaczej. 
 11. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

Składanie zamówienia 

 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.rozgadani.org, a następnie dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu, a następnie w przycisk „Zobacz koszyk”. 
 5. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów („Podsumowanie koszyka”).
 6. Na tym etapie Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w dokonanym przez siebie Zamówieniu. Po dokonaniu zmian Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 7. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 8. W celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”, Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy („Dane płatności”). W ramach tej podstrony Kupujący ma nadal możliwość dodania kuponu rabatowego. Na podstronie Serwisu pojawi się komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij tutaj, aby dodać kod” pojawi się specjalne okienko do dodania kodu kuponu, w którym należy wpisać posiadany kod, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 9. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.:
  • imię;
  • nazwisko;
  • ulica;
  • kod pocztowy;
  • miasto;
  • adres e– mail;
  • telefon;

a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

 • nazwa firmy (opcjonalnie);
 • numer NIP (opcjonalnie).
 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
 3. Na samym dole podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 4. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 5. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu dostawy Towaru, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 14. Regulaminu – Metody i terminy dostawy Towaru. 
 6. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
  • w przypadku złożenia zamówienia na Towaru – dokonać wyboru sposobu dostawy;
  • dokonać wyboru sposobu płatności; 
  • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem(– am) się i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywwatności”, które zawierają aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwiera się odpowiednio – podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
  • w przypadku złożenia zamówienia na Produkt cyfrowy – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(– a), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia.
 7. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 8. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 9. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po podaniu adresu e– mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e– mail podany przez Kupującego. 

Warunki zawierania umów 

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu – Składanie zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Właściciela Serwisu o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Informacje zawierają także potwierdzenie zawarcia Umowy. 
 3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e– mail, o której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e– mail, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e– mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.

 Informacje i cena Produktów

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
 3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Szczegółowe metody i terminy dostawy Towarów zostały określone w punkcie 14. Regulaminu – Metody i terminy dostawy Towaru. 
 4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 6. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Sposoby i terminy płatności 

 1. Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  • szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Kupujący ma do wyboru jeden z poniższych systemów płatności:
   – system płatności PayPal;
   – system płatności Przelewy24;
   – system płatności Blik. 

Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po otrzymaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Właściciela Serwisu;

 • tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 1. Rozliczenie transakcji, o której mowa w 9.1. Regulaminu może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności:
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.

Przedsprzedaż i akcje promocyjne 

 1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać:
  • na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów;
  • kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób;
  • stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
  • kierowaniu spersonalizowanych obniżek.
 3. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Rabat, o którym mowa w 10.2 Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
 6. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.

II. PRODUKTY CYFROWE 

Dostawa Produktu cyfrowego, Odstąpienie od umowy 

 1. Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.
 4. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym mowa w pkt 11.1. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:
  •  z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
  • Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie. 
 6. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 7. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 11.1 Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Punkt 11 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

Licencja na Produkt cyfrowy 

 1. Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  • w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e– booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania techniką cyfrową – chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.
 1. Licencja nie obejmuje prawa do:
  • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
  • tworzenie na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
  • przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
 2. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu cyfrowego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt cyfrowy. 

Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego.

 1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego oraz informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt cyfrowy każdorazowo są podawane przy opisie Produktu cyfrowego na stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Produktu cyfrowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • a w przypadku e– booków lub podobnych produktów – posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF.

III. TOWARY

Metody i terminy dostawy Towaru 

 1. Dostawa Towaru realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu Dane płatności. 
 2. Dostawa Towaru jest odpłatna. Koszty dostawy, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. 
 3. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej. 
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
  • przesyłka do paczkomatu InPost;
  • przesyłka kurierska InPost;
 6. Termin dostawy wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy. 

IV. USŁUGI

Dostawa Usługi 

 1. Właściciel Serwisu umożliwia zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie:
  • jednorazowej płatności;
  • płatności w ratach.
 2. W razie dokonania zakupu w formie ratalnej, Kupujący zobowiązuje się uiścić kolejne raty w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu. 
 3. W przypadku braku terminowej wpłaty zgodnie z 15.2 powyżej, Właściciel Serwisu po uprzednim wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczenie usług lub rozwiązania Umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania Umowy. 
 4. Usługa wykonana jest w okresie wskazanym w opisie Usługi lub zgodnie z przygotowanym przez Właściciela Serwisu harmonogramem. 
 5. Dostawa Usługi jest odpłatna i wliczona jest Cenę Usługi. 
 6. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet lub innego środka do komunikacji na odległość.

Wymagania techniczne niezbędne do wykonania Usługi

 1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych. Kupujący musi posiadać:
  • urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  • zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Kupujący. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi. Punkt 18.3. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Zajęcia z języka obcego

 1. Właściciel Serwisu umożliwia zawarcie umowy o przeprowadzenie zajęć z języka obcego. Integralną częścią umowy jest regulamin określający warunki organizacji i zasady przeprowadzania zajęć. 
 2. Umowa o przeprowadzenie zajęć z języka obcego zostaje zawarta z chwilą jej podpisania, akceptacji umowy w treści korespondencji mailowej lub odesłanie skanu lub oryginału umowy.
 3. Płatności z tytułu wykonywania umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem Serwisu. 
 4. W zakresie nieuregulowanym umową, zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

Materiały

 1. W trakcie lub przed wykonaniem Usługi grupowej Właściciel Serwisu może udostępniać materiały.
 2. Korzystanie z materiałów możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Kupujący posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
 3. Materiały mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e– mail, dedykowanej platformy lub aplikacji. Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany o sposobie uzyskania dostępu do materiałów. 
 4. Materiały, które udostępnia Właściciel Serwisu zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Materiały alternatywnie lub łącznie:
  • stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu lub własność podmiotu, z którym współpracuje;
  • stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego Właściciel Serwisu uzyskał odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
  • wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
 6. Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania materiałów wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania, prezentowania jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez Właściciela Serwisu – odpłatnie, jak i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.

Zmiana terminu wykonania Usługi

 1. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba. 
 2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e– mail o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 3. Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Kupującemu – zgodnie z jego decyzją.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość 

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 19.8. Regulaminu. 
 2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
  • dla umowy, w której Właściciel Serwisu wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • na adres przedsiębiorstwa: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin
  • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 
 9. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. 
 10. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 12. Koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący. 
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 14. Punkt 19 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

Zgodność Produktu cyfrowego lub Towaru z Umową 

 1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu cyfrowego zgodnie z Umową. Postanowienia punktu 20 stosuje się odpowiednio do Towaru. 
 2. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował. 
 3. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli:
  • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
  • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że: 
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, 
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy
 • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową, o którym mowa w pkt 20.3. Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 20.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
 2. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego lub w celu korzystania z niego. 
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana:
  • na adres przedsiębiorstwa: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin;
  • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 7. Punkt 20 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

Wypowiedzenie umowy 

 1. Kupujący ma prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Właściciel Serwisu ma prawo do dochodzenia zwrotu kosztów, które poczynił w celu należytego wykonania Umowy, w tym części wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom Właściciela Serwisu, a Kupujący zobowiązany jest je zwrócić. W przypadku, kiedy Kupujący wypowiada umowę bez ważnych przyczyn, Kupujący ponadto jest zobowiązany naprawić z tego tyłu szkodę.
 2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej.
 3. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z powodu braku terminowego uiszczenia raty, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta 

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

Dane osobowe i pliki cookie 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

Zmiana Regulaminu. Rozstrzyganie sporów 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
  • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
  • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
  • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.
  • Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
  • Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
 • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
 • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
 • jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

Rozstrzyganie sporów 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  • Właściciel Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę (miejsca zamieszkania) Właściciela Serwisu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy. 
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.01.2023 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta – kliknij tutaj

Załącznik nr 3 do Regulaminu – kliknij tutaj

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący do dnia 05.03 – kliknij tutaj

Regulamin obowiązujący od dnia 05.03 – kliknij tutaj