Skip to content

REGULAMIN SERWISU

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu, oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela.
 2. Serwis – niniejszy serwis internetowy, pod adresem www.rozgadani.org .
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem w wyniku akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Usługa – darmowa usługa świadczona przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
 5. Właściciel – Sandra Małecka-Szymaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak z siedzibą przy ul. Nowomiejskiej 20 lok. 9, 20-619 Lublin, NIP: 7123137881, REGON: 362375656.
 6. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów.

II. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

Serwis zapewnia Użytkownikom:

 • uzyskanie dostępu do darmowych informacji, materiałów i webinariów dotyczących nauki i nauczania języków angielskiego i niemieckiego;
 • zakup materiałów oraz dostępu do materiałów i webinariów dotyczących nauki i nauczania języków angielskiego i niemieckiego;
 • możliwość zapisu na newsletter.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu dokonania zakupu lub pobrania produktów z Serwisu, Użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz ze swoimi danymi po dodaniu wybranych produktów do koszyka. Przesłanie danych w w/w formularzu wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia na formularzu odpowiednich zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 2. Po uzupełnieniu formularza, Użytkownik wybiera metodę płatności.
 3. Po opłaceniu zamówienia Użytkownik zostanie przekierowany (pod warunkiem, że nie zamknie okna przeglądarki internetowej) na stronę z podsumowaniem zamówienia i możliwością odebrania lub uzyskania dostępu do plików online. Użytkownik otrzyma również na wskazany adres mailowy informację o przyjęciu zamówienia wraz z dostępem do zakupionych/pobranych plików
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości korzystania z niego przez Użytkowników. 

IV. SPRZEDAŻ WEBINARIÓW I MATERIAŁÓW DO NAUKI

 1. Serwis prowadzi sprzedaż dostępów do webinariów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Użytkownika do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o dostępnych webinariach Serwis zamieszcza na stronie www.rozgadani.org.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi:
 1. Uzupełnić formularz z danymi osobowymi niezbędnymi do dokonania sprzedaży dostępu, jak również wyrazić zgodę na kontakt za e-mailowy lub SMS-owy w celu otrzymania instrukcji dotyczących dostępu do danego webinaria.
 2. wyboru zamawianych dostępów,
 3. wyboru adresu i danych, na jaki ma być wystawiona faktura,
 4. wyboru sposobu dostawy produktów nie będących treściami cyfrowymi,
 5. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.
 6. Wszystkie ceny dostępów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu:
 1. podawane są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT.
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen dostępów i towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny dostępów i towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych danych w formularzu z danymi, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 4. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Serwis objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ewentualnie – w licencji udostępnionej przy opisie produktu. W braku odmiennych ustaleń, przyjmuje się, że Użytkownik zakupuje dostęp jedynie dla własnego użytku, bez możliwości kopiowania treści webinariów lub materiałów.
 5. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 7. Zamówienie zawierające treści cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Serwis od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności. 
 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Serwis prześle wiadomość na adres e-mail/numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika, która zawierać będzie:
 1. potwierdzenie otrzymania płatności,
 2. informacje odnośnie sposobu pobrania treści cyfrowej,
 3. lub/i podsumowanie zamówienia produktów nie będących treściami cyfrowymi.
 1.  Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w opisie materiałów nie będących treściami cyfrowymi. 
 2. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Serwis poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail/numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika. W przypadku dokonania przez Użytkownika uprzedniej płatności za takie zamówienie, Serwis dokona zwrotu wpłaconych środków.
 3. Użytkownik – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Serwisu – może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  – przelew bankowy, 
  – płatność poprzez Przelewy24 (regulamin usługi dostępny na stronie internetowej www.przelewy24.pl).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Serwisu.
 2. Dokonując płatności za daną treść cyfrową, Użytkownik zgadza się na dostarczanie mu treści cyfrowych natychmiast po zapłacie, co nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Bezpośrednio przed dokonaniem w/w opłaty, Użytkownik zostaje poinformowany, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 38 pkt 13 polskiej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

V.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeśli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (na adres mailowy: sandra@rozgadani.org) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres: ul. Bolesława Śmiałego 8/6, 20-611 Lublin,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę wskazaną w cenniku Poczty Polskiej (http://cennik.poczta-polska.pl/). Ze względów bezpieczeństwa, rekomendujemy przesłanie rzeczy przesyłką za potwierdzeniem odbioru.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszające wartość rzeczy uznaje się otwarcie hermetycznie zapakowanego opakowania z kosmetykiem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne.
 2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 14 dni.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację, zawierającą opis problemu, oraz dane Użytkownika (imię, adres e-mail) można złożyć w formie elektronicznej na adres: sandra@rozgadani.org
 2. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego Użytkownika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Umowy, jak również na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  
 3. Właściciel do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail: sandra@rozgadani.org

Pobierz formularz odstąpienia od umowy


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się ze szczegółami. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close