Skip to content

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROT Z UWAGI NA NIEDOSTARCZENIE PRODUKTU CYFROWEGO

Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne, lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 

Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:

 • z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
 • Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie. 

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
 2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 2. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
  • dla umowy, w której Właściciel Serwisu wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • na adres przedsiębiorstwa: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin
 • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org

Uwaga! 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 

7. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. 

8. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.  

REKLAMACJE 

1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu cyfrowego zgodnie z Umową. Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Towaru. 

2. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował. 

3. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli:

 • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
 • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że: 
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, 
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy
 • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.

5. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego lub w celu korzystania z niego. 

6. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego lub samego procesu zakupowego.

Reklamacja powinna zostać wysłana:

 • na adres przedsiębiorstwa: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin;
 • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Formularz reklamacyjny 

7. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.  

REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

Użytkownik może złożyć reklamację:

 • na adres poczty tradycyjnej: ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20– 619 Lublin
 • adres poczty elektronicznej: sandra@rozgadani.org

Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację jest obowiązkowe. 

Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości na adres, z którego została wysłana reklamacja, chyba, że składający reklamacje wskaże inaczej.