Skip to content

POLITYKA OPINII

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza Polityka opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Sandrę Małecką-Szymaniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20-619 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7123137881, zamieszczanych w Serwisie oraz na profilach społecznościowych Właściciela Serwisu. 

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Media społecznościowe – konta  lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, w tym:
 3. Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie oraz Mediach społecznościowych lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu. 
 4. Polityka opinii   – niniejszy dokument. 
 5. Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem https://rozgadani.org/ i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.). 
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub Profile społecznościowe. 
 9. Właściciel Serwisu – Sandra Małecka-Szymaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20-619 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7123137881, REGON: 362375656.

ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII 

 1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych przez Konsumentów opinii o Produktach. 
 2. W Serwisie oraz Mediach Społecznościowych publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
 3. Opinie pochodzą w szczególności od:
  • osoby, która dokonała zakupu Produktu;
  • osoby, która otrzymała Produkt nieodpłatnie;
  • osoby, która korzystała z Produktu;
  • osoby, która otrzymała Produkt na podstawie umowy barteru lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze.
 4. Właściciel Serwisu zapewnia, aby publikowane w Serwisie oraz w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli od Właściciela Serwisu. 
 5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu. 

PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W SERWISIE 

 1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie lub w prowadzonym przez siebie sklepie internetowym. 
 2. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom samodzielne pozostawienie Opinii za pośrednictwem formularza Opinie, który każdorazowo udostępniony jest pod opisem danego Produktu. 
 3. Wszystkie Opinie publikowane w Serwisie weryfikowane są pod kątem zgodności z Polityką Opinii.
 4. Weryfikacji Opinii polega na zweryfikowaniu czy Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu. 
 5. Właściciel Serwisu podejmuje następujące działania w celu weryfikacji Opinii:
  • weryfikacja danych opiniującego Konsumenta z danymi osób, które dokonały zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, którzy otrzymali Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  • weryfikacja danych opiniującego Konsumenta z danymi osób, którzy otrzymali Produkt na podstawie zawartej z Właścicielem Serwisu umowy barteru lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  • weryfikacja danych opiniującego Konsumenta z danymi osób, którzy pozostają w pozostałych rejestrach Właściciela Serwisu i którzy mogli mieć dostęp do Produktu i go używać. 
 6. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali, że Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu nie usuwa opublikowanej Opinii. 
 7. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu będzie posiadał dalsze wątpliwości czy Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu zwróci się do Konsumenta, który wydał Opinię o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił – o ile będzie to możliwe. 
 8. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali, że Konsument, który wydał Opinię nie używał danego Produktu lub go nie nabył od Właściciela Serwisu, lub nie będzie w stanie ustalić czy Opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu niezwłocznie usunie opublikowaną przez Konsumenta Opinię. 
 9. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie, które otrzyma od Konsumentów na stronie głównej Serwisu lub w prowadzonym przez siebie sklepie internetowym. 

PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie, które otrzyma od Konsumentów, na Instagramie. 
 2. Wszystkie Opinie publikowane przez Właściciela Serwisu na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją. 
 3. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.8 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie. 
 4. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii na Facebooku zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością. 
 5. Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt lub skorzystali z usług, które recenzują lub polecają na Facebooku.
 6. Użytkownik samodzielnie publikują Opinie na Facebooku. 
 7. Wszystkie Opinie publikowane na Facebooku są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.8 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Facebooku. 
 8. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Konsument, który wydał Opinię używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w Serwsie funkcjonalności “Zgłoś post”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu. 

PUBLIKACJA, MODYFIKACJA, USUWANIE OPINII

 1. Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej. 
 2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania, w całości lub w części, poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu w sytuacji, gdy Opinia:
  • jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
  • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
  • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów; 
  • zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
  • zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki, 
  • zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
  • wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
  • wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
  • dotyczy wycofanego Produktu.

REKLAMACJE 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: sandra@rozgadani.org lub pisemnie na adres: Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20-619 Lublin.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub pisemnie na adres, z ktorego wysłano reklamację, chyba że w reklamacji wskazano inaczej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy. 
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Konsumentów, w tym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami przez Konsumenta.
 3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć, wartości osób trzecich. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Serwisu dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc Polityka Opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.

 Data publikacji: 01.12.2023 r.